Brahmasri Chaganti Koteswara Rao gari
pravachanalu

gurur brahma gurur vishnu
gurur devo maheshwarah
guru shakshat parabrahma
tasmai shri guruve namah

Password: